Oznam Riadiaceho orgánu pre Operačný program Životné prostredie

29.12.2014 14:24

Oznam Riadiaceho orgánu pre Operačný program Životné prostredie k Harmonogramu výziev na predkladanie ŽoNFP na rok 2015

  • Dátum: 23. 12. 2014
  • Operačný program Životné prostredie

Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie oznamuje, že v roku 2015 neplánuje vyhlásiť žiadnu výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Z tohto dôvodu nebude indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP z Operačného programu Životné prostredie na rok 2015 vypracovaný.

V prípade, ak by Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie s cieľom zabezpečenia čo najvyššieho čerpania finančných prostriedkov Operačného programu Životného prostredie rozhodol o vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, indikatívny harmonogram výziev na rok 2015 bezodkladne zverejní na svojom webovom sídle.