Výzva na predkladanie žiadostí v rámci prvej prioritnej osi programu - cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko

05.05.2016 08:39

Dňa 4. mája 2016 bola v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na projekty. Výzva sa týka prvej prioritnej osi programu „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“.

Pre výzvu budú platiť nasledovné špecifické podmienky:

Oprávnené budú len tie projekty, ktoré ukončia vecnú realizáciu do 30. októbra 2018, v ktorých nebude vystupovať riziko poskytnutia štátnej pomoci a/alebo pomoci de minimis, a v ktorých realizáciou naplánovaných vecných úloh bude dosiahnutý minimálne jeden s nasledovných ukazovateľov programu:

  • počet nových cezhraničných produktov cestovného ruchu;
  • dĺžka nových, zmodernizovaných, alebo zdokonalených cezhraničných turistických chodníkov;
  • počet zmodernizovaných pamiatok kultúrneho dedičstva po reštaurátorských a konzervačných prácach

sk.plsk.eu/-/vyzva-na-predkladanie-ziado sti-v-ramci-prvej-prioritnej-osi-programu