„Zdravie na tanieri 2016“ - Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na podporu zdravia a zdravého životného štýlu

02.03.2016 09:48

Účelové finančné prostriedky poskytnuté na základe tejto výzvy sú určené pre zriaďovateľa zariadenia školského stravovania.
Cieľom podpory je najmä
- realizácia aktivít na podporu prevencie obezity a vytvárania zdravého prostredia v školách
- motivácia žiakov k zmene stravovacích návykov
- podpora diétneho režimu stravovania
- pitný režim na tému „moje aqua video“ alebo „moje aqua selfie“
- podpora odborných zručností v aplikácii výživových odporúčaní s využitím regionálnych produktov.
Konečný termín na predloženie žiadostí (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) podľa zverejnených požiadaviek je 8. apríl 2016.

www.minedu.sk/vyzva-na-predlozenie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-ministerstva-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-slovenskej-republiky-na-podporu-zdravia-a-zdraveho-zivotneho-stylu-v-ramci-projektu-%E2%80%9Ezdravie-na-tanieri-2016%E2%80%9C/