Ľudské zdroje

12.12.2014 10:38

Slovensko bude môcť v programovom období 2014-2020 využiť z európskeho rozpočtu 2,2 miliardy eur pre investície v oblasti zamestnanosti a sociálneho začleňovania. Európska komisia schválila Operačný program pod názvom Ľudské zdroje. V tomto operačnom programe budú združené prostriedky z Európskeho sociálneho fondu (ESF), Iniciatívy pre nezamestnanosť mladých a Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF). Celkový objem investícií do tejto priority predstavuje 2,629 miliardy eur, z toho z európskych zdrojov pôjde 2,205 miliardy a zvyšok bude spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu. 

Tieto prostriedky sú určené na investície do rozvoja ľudských zdrojov a mali by pomôcť predovšetkým v lepšom uplatnení na trhu práce. Investície sa budú sústrediť na tri kľúčové priority: 

Silný dôraz sa kladie na boj proti nezamestnanosti mladých. Európske zdroje budú zamerane na financovanie iniciatív na zlepšenie vzdelávacieho systému a odbornej prípravy. Projekty budú zamerané na to, aby mladí ľudia získali tie zručnosti a vedomosti, ktoré vyžadujú zamestnávatelia. Len tak sa im podarí zlepšiť svoje vyhliadky na získanie zamestnania. Ďalšou slabinou, na ktorú Komisia dlhodobo upozorňuje je obmedzený prístup rodičov k zariadenia predškolskej starostlivosti. Absencia dostatočných kapacít v materských školách a jasliach a ich cenová náročnosť predstavujú veľkú bariéru, najmä pokiaľ ide o zamestnanosť žien-matiek. Časť prostriedkov z nového operačného programu preto bude zameraná na túto prioritu. EK podporuje tiež stážové programy pre mladých ľudí priamo v podnikoch. Očakávame, že z Iniciatívy pre zamestnanosť mladých ľudí bude profitovať až 80 000 mladých ľudí na Slovensku. Viac než 100 000 žiakov a študentov sa zúčastní na aktivitách tohto programu. 

Projekty budú zamerané na pomoc znevýhodneným skupinám tak aby mali rovnaké príležitosti pokiaľ ide o štúdium, prácu a začlenenie v spoločnosti. Najviac budú profitovať deti, nezamestnaní a ľudia so zdravotným postihnutím. Pozitívne dopady tohto programu by malo pocítiť 250 000 nezamestnaných, najmä tých čo sú nezamestnaní dlhodobo a majú nízke zručnosti. 

150 obcí, v ktorých žijú marginalizované rómske komunity bude môcť čerpať z integrovaného prístupu, v rámci ktorého sa spoja prostriedky ESF a ERDF. Investície budú zamerané najmä na vzdelávanie (asistencia žiakom so slabším prospechom), finančnú gramotnosť, zdravotnú osvetu, sociálne bývanie a podporu sociálnych podnikov.