Novinky

Workshopy a tréningy pre neziskové organizácie ZDARMA - 8. júna 2016

31.05.2016 09:09
Prihláste sa na bezplatné tréningy, ktoré pre vás pripravili experti z firiem.  Firmy a ich zamestnanci už niekoľko rokov pomáhajú neziskovkám rozšíriť si svoje vedomosti a zručnosti v rôznych oblastiach formou tréningov v rámci Maratónu dobrovoľníctva (8. - 11. júna 2016). Čo všetko si pre...

Výzva č. 2/2016 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu

12.05.2016 09:41
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v zmysle § 9g ods. 2 písm. b) zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vyhlásilo dňa 9. mája...

MŽP SR A SAŽP ORGANIZUJÚ ĎALŠÍ INFORMAČNÝ SEMINÁR K VÝZVAM OPKZP-PO1-SC111-2016-10 A OPKZP-PO1-SC111-2016-11

11.05.2016 08:47
Pre veľký záujem zo strany potenciálnych žiadateľov nenávratného finančného príspevku o účasť na seminári k výzvamzameraným na triedený zber komunálnych odpadov, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov, a tiež z dôvodu...

FOTOGRAFICKÁ SÚŤAŽ – MOJE MESTO

11.05.2016 08:42
Moje mesto – miesto, kde žijem, oddychujem, pracujem a zabávam sa – to je hlavná téma fotografickej súťaže. Do súťaže, ktorú vyhlásila Európska environmentálna agentúra (EEA), sa je možné prihlásiť do 15. augusta. Súťažiaci musia byť starší ako 18 rokov a víťazi získajú finančnú...

Grantové programy - Vedieť viac - Nadácia Tatra banky

10.05.2016 09:03
Program podporí  aktivity, projekty alebo programy mimovládnych neziskových organizácií, ktoré vznikli s cieľom rozvíjať vzdelávanie na slovenských vysokých školách. Uzávierka predkladania žiadostí 24. júna 2016 do 24.00 hod. Suma určená na prerozdelenie 30 000...

Výzva na predkladanie žiadostí v rámci prvej prioritnej osi programu - cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko

05.05.2016 08:39
Dňa 4. mája 2016 bola v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na projekty. Výzva sa týka prvej prioritnej osi programu „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva...

14. výzva na predkladanie žiadostí o NFP zameraná na znižovanie emisií znečisťujúcich látok zo zdrojov znečisťovania ovzdušia v Košickom regióne (OPKZP-PO1-SC141-2016-14)

28.04.2016 08:51
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry Špecifický cieľ: 1.4.1 Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality Kód výzvy:...

Spojme sa pre dobrú vec 2016 GRANTOVÝ PROGRAM - Nadácia ORANGE

27.04.2016 09:13
Máte nápad ako zlepšiť vzťahy vo vašej komunite? Ako zapojiť do diania komunity mladšiu i staršiu generáciu a znevýhodnené skupiny obyvateľov? V programe Spojme sa pre dobrú vec rozdelíme 80 000 EUR na komunitné projekty v rámci celého Slovenska. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 3...

Workshop na tému Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

25.04.2016 09:33
Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3 (PO 3) pozýva všetkých záujemcov na II. regionálny workshop k návrhu riadiacej dokumentácie pre PO 3 – Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch v rámci Integrovaného regionálneho operačného...

Seminár „Úspory energie pod lupou"

18.04.2016 10:09
Aké úspory priniesli zrealizované opatrenia zamerané na zníženie spotreby energie? Potvrdili sa závery analýz odborníkov, naplnili sa očakávania užívateľov, dosiahli sa ciele projektov? Aj o tom sa bude hovoriť na seminári s názvom „Úspory energie pod lupou", ktorý sa uskutoční 20. apríla 2016 v...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>