Novinky

Výzva - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky zverejňuje výzvu

16.03.2016 14:34
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na: - vzdelávacie aktivity, športové podujatia, brannošportové podujatia, kultúrne podujatia alebo spoločenské podujatia zamerané na 1. podporu výchovy občanov Slovenskej republiky k vlastenectvu, 2. informovanie verejnosti o Severoatlantickej aliancii...

Výzva pre záujemcov

14.03.2016 13:32
Európska komisia hľadá 20 odborníkov z radov poľnohospodárov, lesníkov, poradcov, vedcov a ďalších subjektov pre Európske inovačné partnerstvo na vytvorenie novej EIP-AGRI fokusovej skupiny s názvom "Udržateľná mobilizácia lesnej biomasy". Prvé stretnutie sa uskutoční 21. - 22. júna...

Informačné semináre k výzvam vyhláseným v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

11.03.2016 15:01
Ministerstvo vnútra SR ako Sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje organizuje Informačné dni k výzvam vyhlásených dňa 29.01.2016 a zameraných na Výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení s dôrazom na rozšírenie kapacít v obciach s prítomnosťou...

Otvorená grantová schéma pre Nádej 2016

03.03.2016 09:38
Nadácia VÚB vyhlasuje otvorenú grantovú schému pre Nádej s podtitulom Umenie lieči a Dotyk lieči. Tento rok si organizácie môžu požiadať grant na projekty arteterapie a animoterapie, ktoré zvyšujú kvalitu života ľudí so špeciálnymi potrebami alebo závažným ochorením. Arteterapia je liečba umením a...

„Zdravie na tanieri 2016“ - Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na podporu zdravia a zdravého životného štýlu

02.03.2016 09:48
Účelové finančné prostriedky poskytnuté na základe tejto výzvy sú určené pre zriaďovateľa zariadenia školského stravovania. Cieľom podpory je najmä - realizácia aktivít na podporu prevencie obezity a vytvárania zdravého prostredia v školách - motivácia žiakov k zmene stravovacích návykov - podpora...

O dotáciu na rekonštrukciu telocvične môžu žiadať aj školy, ktorých zriaďovateľom je okresný úrad

01.03.2016 15:04
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že v roku 2016 vyčlenilo finančné prostriedky na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby a rekonštrukcie telocvične pri školách zriadených okresným úradom v sídle kraja, v...

ZOZNAM všetkých doručených a schválených žiadostí na základe Výzvy MV SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality

01.03.2016 14:53
Účelom výzvy bola podpora aktivít v oblasti prevencie kriminality, so zameraním na znižovanie miery a závažnosti kriminality, zvyšovanie bezpečnosti v mestách a obciach a elimináciu sociálnopatologických javov v rizikových skupinách či propagácie kriminality v...

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu praktického výcviku žiakov na detských dopravných ihriskách na rok 2016

26.02.2016 10:44
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 25. februára 2016 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na podporu praktického výcviku žiakov na detských...

VZOR PROJEKTU MLADÉHO FARMÁRA

19.02.2016 08:49
Referenčný projekt na základe ktorého viete si spraviť svoje podnikateľské zámery. VZOR projektu k podopatreniu 6.1 - Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov - si môžete stihanuť na mladyfarmar.sk/node/120

Otvorený grantový program 2016

18.02.2016 09:54
Prvé kolo Otvoreného grantového programu pre rok 2016 je sprístupnené do 31. mája 2016. Druhé kolo bude vyhlásené počas leta 2016. Do otvoreného grantového programu môžete posielať projekty z oblasti: -Športu -Kultúry -Vzdelávania -Sociálnej pomoci a...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>