Výzva - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky zverejňuje výzvu

16.03.2016 14:34

na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na:
- vzdelávacie aktivity, športové podujatia, brannošportové podujatia, kultúrne podujatia alebo spoločenské podujatia zamerané na
1. podporu výchovy občanov Slovenskej republiky k vlastenectvu,
2. informovanie verejnosti o Severoatlantickej aliancii a Európskej únii,
3. prípravu občanov na obranu Slovenskej republiky,
4. podporu kultúrnych, duchovných a sociálnych potrieb profesionálnych vojakov, vojakov
v zálohe a vojnových veteránov,
5. podporu starostlivosti o športové talenty a podporu vrcholového športu a výkonnostného
športu,
- podporu procesu personálneho doplňovania Ozbrojených síl Slovenskej republiky,
-ochranu a rozvoj historického a kultúrneho dedičstva so zameraním na vojenské dejiny.

Oprávneným subjektom požiadať o dotáciu na účely podľa § 2 písm. a) až c) zákona
č. 435/2010 Z. z. je žiadateľ uvedený v § 3 ods. 1 písm. a) až d) :
1. občianske združenie so sídlom na území Slovenskej republiky;
2. nadácia alebo záujmové združenie právnických osôb so sídlom na území Slovenskej republiky;
3. neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky;
4. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby so sídlom na území Slovenskej republiky.

www.mosr.sk/20263/ziadosti-o-dotacie/