O nás...

Regionálna rozvojová agentúra Rožňava (RRA Rožňava) vznikla 1.3.1996 na základe Uznesenia vlády SR č. 96/95 a č. 548/95 zo dňa 25.7.1995 za účelom podpory hospodárskeho rozvoja gemerských okresov Rožňava a Revúca. RRA Rožňava vznikla ako združenie právnických osôb v zmysle Občianskeho zákonníka a je jednou z prvých a tým svojou pôsobnosťou najstarších agentúr v rámci IS RRA. Pretože v čase konštituovania RRA bol spoločný okres Rožňava a Revúca, medzi zakladajúcich členov patrí aj mesto Revúca. Svoju činnosť RRA v Rožňave zahájila v decembri 1996, po tom nasledovalo personálne a materiálne dobudovanie RRA. Praktická činnosť RRA začala v januári 1997.

Regionálna rozvojová agentúra Rožňava je záujmovým združením právnických osôb, založená podľa § 20, písm. f-j Občianskeho zákonníka, ktorého cieľom je podpora hospodárskeho rozvoja regiónu okresu Rožňava a Revúca, vytvorenie podmienok a predpokladov pre dlhodobý regionálny, ekonomický rozvoj, zlepšenie atraktívnosti regiónu a rozvoj spoločenských, kultúrnych hodnôt.

RRA Rožňava je jednou z inštitúcií na úrovni okresu, ktorá sa podieľa na riešení naakumulovaných problémov v sociálno-ekonomickej oblasti. Navrhuje, presadzuje projekty zamerané na riešenie vnútorných problémov regiónu. Je koordinátorom tvorby a realizácie rozvojových programov a zabezpečuje synergiu štátnej správy a samosprávy.