Regionálna jedinečnosť

28.12.2015 14:55

Regionálna rozvojová agentúra Rožňava

Ul. Zakarpatská 19, 048 01  Rožňava

tel. č.: 058/7331384, fax: 058/7882340,

 e-mail : regag@stonline.sk

 

Návrhový list

“Regionálne jedinečnosti*/špecifiká  okresu Rožňava“

 

1. Názov:

Ochtinská aragonitová jaskyňa

2. Zaradenie podľa kategorizácie oblastí**:

·       kultúrne dedičstvo       

·       prírodné a budované (umelé) prostredie človeka

·       poľnohospodársky a potravinársky priemysel

·       priemyselné a technické riešenia            

·       turizmus a gastronómia

·       zdravie a životný štýl, šport

3. Priradiť význam:

·       miestny

·       regionálny

·       národný

·       medzinárodný

4. Umiestnenie, resp. lokalizácia:

Kataster obce Ochtiná

5. Stručný popis, so zreteľom aj na históriu a jedinečný charakter:

Jaskyňa s neopakovateľnou aragonitovou výzdobou a zaujímavou genézou v Ochtinskom kryptokrase, ktorá vznikla za špecifických hydrochemických a klimatických pomerov v uzavretých priestoroch nad vlhkými sedimentmi a v miestach sedimentov s veľmi pomaly presakujúcou vodou pri stabilizujúcej mikroklíme s relatívnou vlhkosťou 92% až 97% a teplotou 7,2 až 7,8 oC.

Aragonit kryštalizuje v kosoštvorcovej sústave a je totožný s kalcitom(CaCO3 ). Líši sa iba štruktúrou. Jednotlivé kryštály zrastajú podľa hranolových plôch. Typické formy aragonitu sú kríčkové helektity a drúzy ihlicových kryštálov. Rast týchto helektitov riadia kapilárne sily (Sieň mliečnej dráhy, hviezdna sieň, kúzelná chodba, mramorová sieň). Súčasná tvorba aragonitu je badateľná podľa belosti najmladších kryštálov.  V Ochtinskej aragonitovej jaskyni horniny svojou farebnosťou a tvarom vytvárajú pestrú paletu farieb a prekrásne útvary snehobieleho kryštálu aragonitu v prasklinách tmavších hornín, ktoré tvoria pozadie.

V Ochtinskej aragonitovej jaskyni sú 3 generácie aragonitu :

1.Gravitačné formy 500- 450 tis. rokov- najstaršie sú masívne aragonitové formy biele v stropných častiach.

2.Gravitačné formy obličkové 138-121 tis. rokov- mladšie sa vyskytujú v ihlicovej a špirálovitej forme.

3.Gravitačné formy 14 tis. rokov –najmladšie sa tvoria i v súčasnosti na sedimentoch a železitých okroch. Sú v podobe drobných vejárikov a miniatúrnych špirál.

6. Odôvodnenie opodstatnenosti a dôležitosti predkladaného návrhu:

Je charakteristická bohatosťou a rôznorodosťou aragonitovej výplne a radí sa medzi tri svetové unikáty tohto typu. Vytvorená je v šošovke prvohorných kryštalických vápencov. Bohatá aragonitová výplň vznikla za špecifických hydrochemických a klimatických pomerov v uzavretých podzemných priestoroch. Pestré aragonitové formy sa vynímajú na pozadí tmavých rôznofarebných kryštalických vápencov. Vyskytuje sa v obličkovej, ihlicovej a špirálovej forme. Dĺžka jaskyne je 300 m. Svojou pôvabnosťou a krásou aragonitových útvarov a bohatosťou aragonitovej výplne nemá vo svete konkurenciu. Sú nám známe aragonitové jaskyne v Mexiku a Chile , ale nemajú takú dĺžku jaskynného priestoru a niektoré môžete vidieť len cez zrkadlo – sú nedostupné.

7.  Udržateľnosť:

Podzemné bohatstvo je majetkom štátu a jej udržateľnosť je chránená zákonom. Zaradená v roku 1995 medzi 12 jaskýň Slovenského krasu a 10 jaskýň Aggtelegského krasu do Kultúrnych a prírodných pamiatok UNESCO.

8. Využiteľnosť, stav, perspektívy a potenciál využitia:

Nachádza sa v masíve Hrádku medzi Štítnikom a Jelšavou. Bola objavená náhodne pri razení banskej štôlne dňa 6.12.1954 pracovníkmi prieskumu M. Cangár a J. Prošek. Pre vzácnosť aragonitovej výplne bola sprístupnená pre verejnosť. Sprístupňovanie trvalo dlhšiu dobu. Začiatkom roku 1956 prevzalo jaskyňu Speleologické oddelenie Turistu n.p. s cieľom jaskyňu ďalej skúmať a sprístupniť pre verejnosť. V rokoch 1966-7 bol vyrazený prístupný tunel dlhý 145 m, ktorý ústí do jaskynných priestorov v nadmorskej výške 642 m. Ochtinská aragonitová jaskyňa bola v roku 1972 sprístupnená pre verejnosť v dĺžke celkovo 230 m.

9. Zoznam zdrojov, v ktorých sa nachádzajú informácie o danej regionálnej jedinečnosti   (napr. bibliografia, webové stránky, multimediálne zdroje):

Slovensko sprístupnené jaskyne pre Správu slovenských jaskýň liptovský Mikuláš – autori : RNDr. Pavel Bella, Miroslav Eliáš, Ing. Ján Kasák        

Adresa: Ochtinská aragonitová jaskyňa , 049 35 Ochtiná, tel.: 00421/58/4881051-2. Otvorené 1.4 - 31.10. a zavreté 1.11. – 31.3. a pondelky počas roka. Doba prehliadky 30 minút.

e-mail: oaj@j.sk

10. Oficiálna webová stránka:

www.ssj.sk

Meno a priezvisko, titul:

Miroslav Boldiš, Ing.

Funkcia:

Riaditeľ

 

 

Dátum a miesto:

3.8.2015,  Rožňava