Sratégia CLLD

14.12.2015 15:39

Základným cieľom stratégie CLLD územia Dobšinského kraj je spájanie aktivít, ktoré hospodársky pomôžu rozvoju územia Dobšinského kraja. Zameriava sa na aktivity vidieckeho obyvateľstva územia katastrov 29 obcí združených v občianskom združení.

Základnou vzájomnou partnerskou spoluprácou si vytvárajú analýzu silných , slabých stránok, príležitostí, ohrození a analýzu problémov z ktorej je zostavený strategický rámec s víziou, strategickými cieľmi, prioritami a špecifickými cieľmi.

Tieto strategické ciele, ktoré riešia problémy života tu žijúceho vidieckeho obyvateľstva sa budú riešiť spoločným prístupom všetkých členov združenia a tým sa využije dlhodobý potenciál územia Dobšinského kraja na implementovanie spoločne vytvorenej stratégie trvaloudržateľného rozvoja územia Dobšinského kraj.

Dobšinského kraj spája vidiecke obyvateľstvo týchto obcí a bude pretvárať svoju víziu do skutočnosti, tak ako P.E. Dobšinský v ťažkých dobách slovenskými rozprávkami a povesťami zdvíhal bytosti z popola k hviezdam, prenikal do hĺbky myslenia ľudí tohto územia, a ľudia nachádzali v nich zmysel ďalšieho života.

 

Návrh Stratégie CLLD bolo vysúťažené a zmluvou o dielo bola zadaná pre RRA Rožňavu. Registrácia žiadosti o Stratégiu CLLD bola na PPA sekcia projektových podpôr a štátnej pomoci Nitra pod číslom 191KE040005 dňa 28.10.2015. V súčasnosti ale nemáme výsledok o schválený resp. neschválený . Preto výzva na tvorbu stratégie bude asi predĺžená a vzniká nesúlad medzi neposudzovaním žiadosti o Stratégiu CLLD a novou výzvou na podanie Stratégie CLLD do 15.12.2015.